ዲማፍካ የየሱስኮ ኧሽኽ

የሱስ

ሻሻጅስተብ የሱስኮ አጥምጥስብ ላላቕጣ ላቕኖደ ቅንጣብን ቆታ የሱስ ኺቻ እያፍስም ሻጅስማይ እይን ኾቕምካም ኹንጠነ።ሉቃስ ጻፋ ሽሹብ ማጻፍሶ ጎቖ የሱስኮ ዳህንስም ቶስተብስካ ትጝታብን ኑ ኺዪብስም ሻሻጅስተብስሚ ኾን ኧቕሱብ ኮቕስሚስም ይጝግነ